Udržitelné podnikání

Byznys stavíme na udržitelných základech a chceme být pozitivním příkladem pro ostatní. Hlásíme se k jasně stanoveným principům v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, ochraně životního prostředí a boje s korupcí. K odpovědnosti se snažíme vést i zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery. Jsme držiteli celé řady certifikátů. Naší prioritou je také digitální inkluze.

Lidská práva Lidská práva

Pro T-Mobile je důležitý respekt k lidským právům. Naše aktivity organizujeme tak, aby byly v souladu s Řídicími principy firemních a lidských práv OSN. Základní principy našeho přístupu jsou zakotveny v Sociální chartě skupiny Deutsche Telekom.

  • Podporu a ochranu lidských práv chápeme jako kontinuální proces.
  • Informace o porušování lidských práv nebo dotazy týkající se této oblasti lze předkládat prostřednictvím systému pro oznamování protiprávního jednání Deutsche Telekom – buď adresovat centrálnímu oddělení Compliance nebo oddělení Compliance v dané národní společnosti nebo zasílat e-mailem nebo prostřednictvím hotline, a to i anonymně, bude-li si to příslušný oznamovatel či tazatel přát.

Pracovní podmínky Pracovní podmínky

  • Vytváříme rovné příležitosti pro všechny současné a potenciální zaměstnance, a to bez ohledu na jejich pohlaví, původ, hendikep, sexuální orientaci, vyznání, členství v odborech či politických stranách.
  • Ctíme právo zaměstnanců na sdružování v odborových organizacích a na možnost promlouvat do budoucnosti společnosti.

Prevence korupce Prevence korupce

T-Mobile klade významný důraz na zajištění toho, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu s etickými pravidly chování a dodržovali veškeré zákony, normy a vnitřní předpisy.

  • Společnost podléhá pravidelným interním i externím auditům a aktivně se angažuje v oblasti etiky a compliance.
    Cílem compliance je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti a mravní integrity, resp. etického chování zaměstnanců.
  • Pravidla pro prevenci korupce a vyhýbání se konfliktu zájmu, udělování a přijímání benefitů a pozvání od/pro třetí strany, sponzoring a smlouvy uzavírané s konzultanty zahrnuje Směrnice o opatřeních k zamezení korupčního jednání.
  • Etický kodex (česká verze, anglická verze), který se týká všech zaměstnanců koncernu Deutsche Telekom, podporuje naplňování firemních hodnot v každodenní praxi a zároveň je propojuje se standardy stanovenými v rámci existujících legislativních i vnitřních pravidel.